Posted on

Mar a dúirt muid an mhí seo caite, beimid ag caint faoin gcód iompair nua a tháinig chun cinn i mí Dheireadh Fómhair.

Prionsabal a Cúig – Ceannaireacht.

Gan amhras, tá tabhacht ag baint leis an bhfhoireann iomlan i gCógaslann, ach bfheidir gurbh é an rud is tábhachtaí ná go bhfuil ceannaire éifeachtach ar an bhfoireann sin.

Mar a luadh i bPrionsabal a Cúig den chód nua-athbhreithnithe, is é an Cógaiseoir an duine a bhfuil freagrach, ag cuidiú lena chur chun cinn, ag cinntiú go bhfuil na seirbhísí is fearr ar fáil agus ar an ardchaighdeán.

Déanfaidh cógaiseoirí a thaispeánann ceannaireacht é sin, is cuma cén ról atá acu, ag obair chun sláinte, folláine othar a chur chun cinn agus ag gníomhú mar cheannaire ar úsáid shábháilte agus éifeachtach leigheasanna agus acmhainní cúram sláinte.

D’fhonn an prionsabal a shásamh caithfidh cógaiseoir:

1 Úsáid éifeachtach agus réasúnach táirgí cógaisíocht a spreagadh.

2 Glacfaidh Cógaiseoir, a thaispeánann ceannaireacht, freagracht phearsanta as an obair ar fad a dhéanann sé nó sí féin nó aon duine eile atá ag obair faoina maoirseacht.

3 Sainaithneoidh siad go réamhghníomhach na réimsí riosca féideartha i gcleachtas, ag glacadh na gcéimeanna riachtanacha chun a chinntiú go n-íoslaghdófar na rioscaí seo.

4 Caithfear na freagrachtaí a thiomnú mar is cuídóibh siúd atá inniúil agus oilte go leormhaith do na tascanna.

5 Cinnteoidh cógaiseoir atá ag feidhmiú mar cheannairí go mbeidh tuiscint iomlán ag na baill foirne atá ag obair faoina maoirseacht ar na cúraimí a tharmligtear dóibh.

6 Ní dhéanfaidh Cógaiseoir mí-úsáid dá seasamh mar ghairmí rialáilte riamh chun gníomhú nó tionchar a imirt ar dhaoine eile ná chun mí-úsáid a bhaint as a gcuid daoine féin.

7 Ní mór don ceannaire glacadh le teiripí cost-éifeachtúla agus le húsáid réasúnach cógas.

8 Ba cheart comhoibriú in aon imeachtaí dlí nó araíonachta.

9 Ní mór freisin bheith in ann measúnú a dhéanamh ar riosca san ionad oibre ag cur córais i bhfeidhm chun a chinntiú go n-íoslaghdófar an riosca a aithníodh d’othair agus don fhoireann araon, ag uasmhéadú cúram othar agus an tsábháilteacht phoiblí leis.

10 Ar deireadh, éascóidh Cógaiseoirí, a chomhlíonann Prionsabal a Cúig, foghlaim na ndaltaí ag chabhrú leo a n-inniúlacht agus a muinín ghairmiúil a fhorbairt.

Bainim féin taitneamh as an atmaisféar foirne sa Chógaslann. Mar sin féin, creidim go n-oibríonn foireann éifeachtach nuair atá ceannaire éifeachtach. Choimeádann sé sin sábháilteacht na foirne agus ag cuidiú le leas an othair ag an am gceanna.

An mhí seo chugainn déanfaimid plé ar an gcéad phointe is suimiúla sa chód iompair nua.